Projektin laadunhallinta - Kuinka optimoida projektin laatuTässä projektin laadunhallintaa käsittelevässä artikkelissa puhutaan siitä, miten laatua hallitaan hankkeissa sekä siihen liittyvistä erilaisista prosesseista, panoksista, työkaluista ja tekniikoista.

Laatu on jotain, joka on säilytettävä riippumatta tuotteen koosta . Projektia pidetään onnistuneena vain, jos se pystyy tyydyttämään kaikki asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. Mutta kuinka tarkalleen projektipäällikkö varmistaa, että hänen projektinsa tuottaa halutun laadukkaan tuotteen? No, tässä projektin laadunhallinta sopii ja auttaa saavuttamaan optimaalisen laadun. Tämän artikkelin välityksellä annan sinulle täydellisen kuvan siitä, miten projektin laadunhallinta suoritetaan ja siihen liittyvät prosessit.

Seuraavassa on aiheita, joita käsittelen tässä projektin laadunhallinnan artikkelissa:

Voit myös käydä läpi tallenteen projektin laadunhallinnasta missä asiantuntijat ovat selittäneet käsitteet perusteellisesti.

Projektin laadunhallinta PMBOK 6 PMP-koulutusvideo | Edureka

Aloitetaan artikkelissamme!Projektin laadunhallinta

Mukaan :
Projektin laadunhallinta käsittelee projektin hallintaa ja projektin tuloksia.

Projektin laadunhallinta on yksi EU: n kymmenestä osaamisalueesta . Tämä osaamisalue on omistettu yksinomaan projektin laadun valvomiseen ja hallintaan.

PQM - Projektin laadunhallinta - Edureka

Mutta mitä tarkalleen tekee laatu tarkoittaa?No, kaikkein rakeisimmalla tasolla laatu tarkoittaa mitentarkka tulos on annettuun kohteeseen. Projektinhallinnan kannalta laatu tarkoittaa kaikkien asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten täyttämistä. Nyt projektin laatu määritellään usein seuraavilla termeillä:

 • Vahvistus: Se viittaavakuutus siitä, että tuote täyttää sovitut tarpeet.
 • Todentaminen: Se viittaavaatimusten täyttäminen vaaditaan projektin vaatimusten täyttämiseksi.
 • Tarkkuus: Se viittaatoistettavat toimenpiteet tiukkaan ryhmittelyyn.
 • Tarkkuus: Se viittaamittarin läheisyys todelliseen arvoon.
 • Toleranssi: Se viittaahyväksyttävien tulosten ikkuna.

Siksi projektin laadunhallinnalla pyritään tunnistamaan vaadittu projektin laatu, arvioimaan ja valvomaan sitä ja saavuttamaan lopulta optimaaliset tulokset tiettyjen prosessien ja toimintojen avulla. Halutun tuloksen saavuttamiseksi a on huolehdittava seuraavista kolmesta laadunhallinnan keskeisestä käsitteestä:

 1. Asiakastyytyväisyys
 2. Tarkastuksen estäminen
 3. Jatkuva parantaminen

Nämä käsitteet auttavat arvioimaan tarkasti, mitä asiakas haluaa ja mitä hän todella tarvitsee. Kun olet ymmärtänyt nämä selkeästi, voit hallita projektin laatua vaivattomasti.

merkkiliitäntä java-esimerkissä

Nyt kun olet perehtynyt projektin laadun eri näkökohtiin,seuraava vaihe on toteuttaa projektin laadunhallintasuunnitelma. Mutta ennen kuin astut siihen, sinun on ymmärrettävä projektin laadunhallinnan merkitys tai edut.

Laadunhallinnan edut

Alla olen luetellut muutamia tärkeimpiä etuja hyvän projektin laadunhallinnan suhteen:

 • Yhdenmukaiset tuotteet: Laadunhallinta auttaa yrityksiäparantaa tuotteidensa luotettavuutta, kestävyyttä ja suorituskykyä. Tämä johtaa johdonmukaisempiin tuotteisiin, joilla on vähiten tyytymättömyyttä.
 • Lisääntynyt tehokkuus: Laadunhallinta ei vain takaa tuotteen laatua. Kohdissa kuten ISO 9001 se varmistaa myös, että projektitiimi seuraaselkeät viestintärakenteet, tehtävät kaikilla osastoilla ja vastuut. Tämä lisää työntekijöiden moraalia, mikä parantaa työntekijän suorituskykyä ja tehokkuutta.
 • Suurempi asiakastyytyväisyys: Asianmukainen laadunhallinta varmistaa, että lopputuote täyttää kaikki asiakkaiden vaatimukset ja saavuttaa heidän tyytyväisyytensä. Korkeampi asiakastyytyväisyys johtaa suurempiin tuloihin, mikä puolestaan ​​erottaa tuotteesi kilpailijoista.
 • Ohjauskustannukset: Myös erilaiset organisaatiot toteuttavat TQM (Total Quality Management) -käytännöt, jotka auttavat tunnistamaan tärkeimmät parannusalueet. TQM: n johdonmukainen ja järjestelmällinen toteutus johtaa pienempiin kustannuskuluihin ja korkeampaan tuottoon.
 • Vähentyneet riskit: Hyvällä laadunhallinnallamyös kulmien leikkaamisen todennäköisyys pienenee. Siten tuotevikojen riski pienenee rajusti, mikä säästää organisaatiotasi pitkäaikaisilta taloudellisilta menetyksiltä.
 • Tilapäisen työn vähentäminen: Koska kaikkien tehtävien ja toimintojen laatua seurataan jatkuvasti ja niiden laatutekijää korostetaan enemmän, takuuvaateista johtuvia tapauskohtaisia ​​tehtäviä vähennetään varmasti valtavasti. Tämä auttaa toimittamaan tuotteen ajoissa optimaalisella laadulla.

Projektin laadunhallintaprosessit

Projektin laadunhallinta koostuu 3 prosessista, nimittäin:

1. Suunnittele laadunhallinta

Suunnitelman laadunhallinta on ensimmäinen askel projektin laadunhallintaprosessissa. Tämä vaihe sisältää yleensä projektin ja sen lopullisten suoritteiden vaaditun laadun tunnistamisen ja sitten pöytäkirjan dokumentoinnin siitä, miten projektisi tulee saavuttamaan ne. Suunnitelman laadunhallintaprosessi tarjoaa oikean polun ja ohjeita projektin laadun ylläpitoon ja todentamiseen koko sen elinkaaren ajan.

Tähän prosessiin liittyy useita panoksia, työkaluja ja tekniikoita sekä tuotoksia, jotka on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Tulot Työkalut ja tekniikat Lähdöt
 1. Projektin peruskirja
 2. Projektinhallintasuunnitelma
  • Vaatimustenhallintasuunnitelma
  • Riskienhallintasuunnitelma
  • Sidosryhmien sitouttamissuunnitelma
  • Laajuuden perustaso
 3. Projektiasiakirjat
  • Oletusloki
  • Vaatimusdokumentaatio
  • Vaatimuksen jäljitettävyysmatriisi
  • Riskirekisteri
  • Sidosryhmärekisteri
 4. Yritysten ympäristötekijät
 5. Organisaation prosessivarat
 1. Asiantuntijan tuomio
 2. Tiedonkeruu
  • Vertailu
  • Aivoriihi
  • Haastattelut
 3. Tietojen analysointi
  • Kustannus-hyötyanalyysi
  • Laadun kustannukset
 4. Päätöksenteko
  • Monikriteerinen päätösanalyysi
 5. Tietojen esitys
  • Vuokaaviot
  • Looginen tietomalli
  • Matriisikaaviot
  • Mielen kartoitus
 6. Testi- ja tarkastussuunnittelu
 7. Kokoukset
 1. Laadunhallintasuunnitelma
 2. Laatu mittarit
 3. Projektinhallintasuunnitelman päivitykset
  • Opitut oppitunnit
  • Vaatimukset Jäljitettävyysmatriisi
  • Riskirekisteri
  • Sidosryhmärekisteri

2. Hallitse laatua

Projektin laadunhallinnan toinen prosessi on Laadun hallinta. Tässä prosessissa laadunhallintasuunnitelma toteutetaan suoritettavien laatutehtävien / toimintojen muodossa. Näihin laatutoimintoihin sisältyy organisaation erilaiset laatupolitiikat ja -standardit. Tärkein syy siihen, miksi teemme tämän, on, että se auttaa lisäämään projektin laatutavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä tunnistamalla samalla ongelma-alueet ja syyt prosessien heikkoon laatuun. Tämä prosessi suoritetaan koko ja varmistaa, että suoritettavat prosessit riittävät projektin vaadittuun laatuun.

Erilaiset tähän prosessiin liittyvät panokset, työkalut ja tekniikat sekä tuotokset on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Tulot Työkalut ja tekniikat Lähdöt
 1. Projektinhallintasuunnitelma
  • Laadunhallintasuunnitelma
 2. Projektiasiakirjat
  • Opitut oppitunnit
  • Laadunvalvonnan mittaukset
  • Laatu mittarit
  • Riskiraportti
 3. Organisaation prosessivarat
 1. Tiedonkeruu
  • Tarkistuslistat
 2. Tietojen analysointi
  • Vaihtoehtojen analyysi
  • Asiakirjan analyysi
  • Prosessianalyysi
  • Perussyyanalyysimenetelmiä
 3. Päätöksenteko
  • Monikriteerinen päätösanalyysi
 4. Tietojen esitys
  • Suhdekaaviot
  • Syy- ja seurauskaaviot
  • Vuokaaviot
  • Histogrammit
  • Matriisikaaviot
  • Hajautetut kaaviot
 5. Tarkastukset
 6. Suunnittelu X: lle
 7. Ongelmanratkaisu
 8. Laadun parantamismenetelmät
 1. Laatuselvitykset
 2. Testi- ja arviointiasiakirjat
 3. Muutospyynnöt
 4. Projektinhallintasuunnitelman päivitykset
  • Laadunhallintasuunnitelma
  • Laajuuden perustaso
  • Aikataulun lähtötaso
  • Kustannusten perustaso
 5. Projektiasiakirjojen päivitys
  • Ongelmaloki
  • Opitut oppitunnit
  • Riskirekisteri

3. Laadun hallinta

Tämä on kolmas ja viimeinen projektin laadunhallinnan prosessi, joka tarkkailee ja tallentaa jatkuvasti laadunhallinnan eri toimintojen tuloksia. Se auttaa arvioimaan projektin suorituskykyä ja siten varmistamaan, että niiden lopulliset toimitukset ovat täydelliset ja täyttävät asiakkaan / sidosryhmien vaatimukset. Tässä valvonnan laatuprosessi valvoo projektin tuloksia sen selvittämiseksi, toimivatko ne suunnitellusti vai eivät. Tämä prosessi suoritetaan koko projektin ajan varmistaen, että projektin tuotokset sopivat täydellisesti organisaation standardien ja määräysten, asiakkaiden vaatimusten ja spesifikaatioiden piiriin.

Projektinhallinnan laatu koostuu erilaisistapanokset, työkalut ja tekniikat sekä tuotokset, jotka olen luetellut alla olevassa taulukossa:

miten käyttää python anacondaa
Tulot Työkalut ja tekniikat Lähdöt
 1. Projektinhallintasuunnitelma
  • Laadunhallintasuunnitelma
 2. Projektiasiakirjat
  • Opitut oppitunnit
  • Laatu mittarit
  • Testi- ja arviointiasiakirjat
 3. Hyväksytyt muutospyynnöt
 4. Suorituskykyä
 5. Työsuoritustiedot
 6. Yritysten ympäristötekijät
 7. Organisaation prosessivarat
 1. Tiedonkeruu
  • Tarkistuslistat
  • Tarkistaarkit
  • Tilastollinen otanta
  • Kyselylomakkeet ja kyselyt
 2. Tietojen analysointi
  • Suorituskykyarviot
  • Perussyyanalyysimenetelmiä
 3. Tarkastus
 4. Testi- / tuotearvioinnit
 5. Tietojen esitys
  • Syy- ja seurauskaaviot
  • Ohjaustaulukot
  • Histogrammi
  • Hajontakaaviot
 6. Kokoukset
 1. Laadunvalvonnan mittaukset
 2. Vahvistetut toimitukset
 3. Työsuoritustiedot
 4. Muutospyynnöt
 5. Projektinhallintasuunnitelman päivitykset
  • Laadunhallintasuunnitelma
 6. Projektidokumenttien päivitykset
  • Ongelmaloki
  • Opitut oppitunnit
  • Testi- ja arviointiasiakirjat

Tämä johtaa meidät tämän projektin laadunhallintaa koskevan artikkelin loppuun. Toivon, että sinulla on nyt selkeä kuva siitä, miten laatu vaikuttaa projektiin ja miksi sen asianmukaista hallintaa tarvitaan. Tämä blogi kattoi vain yhden projektin hallinnassa mukana olevista osaamisalueista. Jos haluat oppia lisää tai , voit tarkistaa muut ' yhtä hyvin.

Jos löysit tämän ”Projektin laadunhallinta 'Artikkeli asiaankuuluva, tutustu Edureka, luotettava verkko-oppimisyritys, jolla on yli 250 000 tyytyväisen oppijan verkosto, joka levisi ympäri maailmaa.

Onko sinulla kysymys meille? Mainitse se tämän kommenttiosassa Artikkeli projektin laadunhallinnasta ja palaamme sinuun.